Мои книги

Витражи: боги древних балтов

Текст
Читать фрагмент
Эта и еще 2 книги за 399 . Подробнее
Отметить прочитанной
Как читать книгу после покупки
Витражи: боги древних балтов
Шрифт:Меньше АаБольше Аа

Иллюстратор Эрик Бауэр

© Елена Корджева, 2022

© Эрик Бауэр, иллюстрации, 2022

ISBN 978-5-0056-0692-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Оценка Книги-проекта «Елена Корджева

ВИТРАЖИ: БОГИ ДРЕВНИХ БАЛТОВ»

(Jeļena Kordževa. VITRĀŽAS: SENO BALTU DIEVI)

Елена Корджева, специалист в области недвижимости с семилетним опытом в писательстве, преимущественно в жанре сказки, фантастики, исторических детективных рассказов и романов, на этот раз предлагает совсем необычный концептуальный замысел, имеющий культурологическую сверхценность.

Автор подчеркивает, что создание произведения связано с углубленным интересом мифологии балтов. В результате долгих исследований в текстуальной части родилось ценное и популярное изложение различных аспектов, фактов, наблюдениий мифологии балтов… Оно сфокусировано на идентификации богов балтов, что позволяет людям других национальностей во многих отношениях лучше понять основы культуры, традиции и менталитет балтийских племен и народов. В этом аспекте произведение Е. Корджевой можно оценить как значимый вклад в усилия этнической интеграции в странах Балтии.

Надо ясно понимать, что предлагаемый материал не претендует на статус научного труда, но должен быть воспринят в контексте творчества автора. Здесь образовательный познавательный аспект уравновешивается развлекательным. А также отображает художественное восприятие мира сквозь его субъективную призму. Именно это, как кажется, придает произведению определенную игривую легкость.

В свою очередь соавтором книги и создателем ее зрительного образа является немецкий художник, графический дизайнер Эрик Бауэр. Он в свободной форме интерпретировал различные мотивы латышских знаков, обрамив их сетью орнамента «неоюгендстиля». Метод немного перекликается с опытом Юлия Мадерниека и Юлия Страуме в создании орнамента латышских знаков. Но в случае Э. Бауэра его черно-белые контурные рисунки напоминают витражи.

Это позволило основному автору книги Елене Корджевой развить еще одну дерзкую идею. Читателям книги предлагается художественная игра в духе «раскрась сам». Каждый пользователь издания с помощью цветных карандашей, мелков, фломастеров или даже акварели может создать свою оригинальную версию витражей. Но его композиционной основой является и остается рисунок Эрика Бауэра.

Интерес представляет то, что это «развлечение» адресовано не детям или подросткам, взрослой аудитории. Необычное предложение основывается на продолжительных наблюдениях и исследованиях поведения, интересов, а также способов релаксации совершеннолетней публики. Результаты заставили пересмотреть привычный постулат, что метод «раскрась сам» соответствует только уровню инфантильного занятия. Оказалось, что он как хобби вызывает немалый энтузиазм и среди взрослых.

Автору Елене Корджевой удалось создать многослойное культурно-образовательное и многофункциональное «развлечение», которое может обогатить наше мультиэтническое сообщество, а также удовлетворить различные потребности общественной жизни. Начатый труд непременно заслуживает дальнейшего развития в глубину, широту и художественное разнообразие, так как ее основная конструкция кажется удачной и убедительной. И заслуживает внимания и поддержки…

Янис Боргс

Обозреватель искусства, критик

Grāmatas-projekta «Елена Корджева

ВИТРАЖИ: БОГИ ДРЕВНИХ БАЛТОВ

(Jeļena Kordževa. VITRĀŽAS: SENO BALTU DIEVI)

vērtējums

Nekustamo īpašumu darījumu speciāliste Jeļena Kordževa, kurai ir arī septiņu gadu pieredze rakstniecībā, galvenokārt pasaku, fantāzijas un detektīvstāstu un vēsturisko romānu žanros, šoreiz piedāvā pavisam neparastu konceptuālu ieceri ar kulturoloģisku virsvērtību.

Autore uzsver, ka tā tapšana bijusi saistīta ar padziļinātu interesi par baltu mitoloģiju. Tās tekstuālajā daļā ilgāku pētījumu rezultātā ir tapis vērtīgs un populārs izklāsts par dažādiem baltu mitoloģijas aspektiem, faktiem, vērojumiem… Tas fokusēts uz seno baltu dievu apzināšanu, kas cittautiešiem daudzējādi ļauj labāk izprast baltu cilšu un tautu kultūras pamatus, tradīcijas, mentalitāti. Šajā aspektā J. Kordževas darbu var vērtēt kā respektējamu ieguldījumu etniskās integrācijas centienos Baltija valstīs.

Ir skaidri jāsaprot, ka piedāvātais materiāls nepretendē uz zinātniska darba statusu, bet gan jātver autores līdzšinējās daiļrades kontekstā. Šeit izglītojošais un izziņas saturs līdzsvarots ar izklaidējošo. Un atspoguļo arī autores māksliniecisko pasaules uztveri skatījumā cauri savai subjektīvajai prizmai. Tieši tas, šķiet, paveiktajam piešķir zināmu rotaļīgu vieglumu.

Savukārt grāmatas līdzautors tās vizuālā tēla veidošanā ir vācu mākslinieks grafiķis Ēriks Bauers. Viņš ir brīvi interpretējis dažādus latvju rakstu motīvus, ietverot tos «neojūgendstila» ornamentikas tīklojumā. Metode nedaudz sasaucas ar kādreizējo Jūlija Madernieka vai Jūlija Straumes pieredzi latvju rakstu un ornamentikas jaunradē. Bet Ē. Bauera gadījumā viņa melnbaltās kontūrgrafikas atgādina vitrāžu dzīslojumu.

Tas deva grāmatas pamatautorei Jeļenai Kordževai iespēju attīstīt vēl vienu atraktīvu ideju. Grāmatas interesentiem tiek piedāvāta mākslinieciska spēle principa «izkrāso pats» garā. Katrs izdevuma lietotājs ar krāsu zīmuļiem, krītiņiem, flomasteriem vai pat ar akvareli var izveidot savu oriģinālu vitrāžas versiju. Bet tās kompozicionālais pamats ir un paliek Ērika Bauera zīmējums.

Interesanti, ka šī «atrakcija» nav adresēta bērniem vau pusaudžiem, bet gan pieaugušo mērķauditorijai. Neparastais piedāvājums balstīts pilngadīgās publikas uzvedības, interešu, relaksācijas tieksmju ilgstošos vērojumos un izpētē. Tās rezultāti lika revidēt ierastos pieņēmumus, ka «izkrāso pats» metode atbilst tikai infantīlas nodarbes līmenim. Ir izrādījies, ka ne mazāku entuziasmu tā kā vaļasprieks raisa arī pieaugušo vidē.

Autorei Jeļenai Kordževai ir izdevies radīt daudzslāņainu kultūrizglītojošu un multifunkcionālu «atrakciju», kas var bagātināt mūsu multietnisko kopību, un arī palīdzēt risināt dažādas sabiedriskās dzīves vajadzības. Uzsāktais darbs noteikti pelna tālāku izvērsumu dziļumā, plašumā un mākslinieciskā daudzveidībā, jo tā pamatkonstrukcija, šķiet, sekmīgi un pārliecinoši veidota. Un pelna ievērību un atbalstu…

Jānis Borgs

Mākslu vērotājs, kritiķis

Бесплатный фрагмент закончился. Хотите читать дальше?
Купите 3 книги одновременно и выберите четвёртую в подарок!

Чтобы воспользоваться акцией, добавьте нужные книги в корзину. Сделать это можно на странице каждой книги, либо в общем списке:

  1. Нажмите на многоточие
    рядом с книгой
  2. Выберите пункт
    «Добавить в корзину»